Apartman Yönetimi | Apartman  Yöneticiliği | Apartman Yöneticisi | ÖZENGROUP Apartman Yönetimi | Apartman  Yöneticiliği | Apartman Yöneticisi | ÖZENGROUP Apartman Yönetimi | Apartman  Yöneticiliği | Apartman Yöneticisi | ÖZENGROUP

Apartman Yöneticisi | Apartman Yönetimi | İşletme Projesi

İşletme Projesi Nedir?

Bir işletmenin, binanın yada tesisin gelecek yıl içindeki gelir ve giderlerinin tahmini olarak belirlendiği ön ödemeli bütçe olarak düşünülebilir.

İşletme projesi genel kurul sonunda tüm kat maliklerine tebliğ edilir. Kat maliklerine yazılı bir şekilde tebliğ edilmeyen işletme projelerinde borç tutarı geçersizdir.

Kat malikleri işletme projesini olarak aldıktan sonra takip eden 7 (yedi) gün içerisinde itiraz edebilme haklarına sahiptirler. Teslim aldıkları tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde itirazını yapmayan bağımsız bölümler için yasal olarak bu işletme projesini kabul etmiş olurlar ve borç hükmü kesinleşir.

Kat Mülkiyeti Kanunu | İşletme Projesinin Yapılması

Madde 37 - (Değişik madde: 13/04/1983 - 2814/12 md.)

Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar.

Bu projede özellikle:

Gösterilir

Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.

Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

Onaylanmamış İşletme Projesi

Taşınmazın işletme projesinin yönetici tarfından, kat maliklerinden biri veya bir bölümüne tebliğ edilmeden yürürlüğe konulursa o işletme projesi geçersiz hükmündedir.

İşletme projesinin iptali için; kat maliklerinden birinin sulh hukuk mahkemesine başvurması gerekmektedir.

İşletme Projesinin Yapımında Dikkate Alınacak Hususlar