Apartman Yönetimi | Apartman  Yöneticiliği | Apartman Yöneticisi | ÖZENGROUP Apartman Yönetimi | Apartman  Yöneticiliği | Apartman Yöneticisi | ÖZENGROUP Apartman Yönetimi | Apartman  Yöneticiliği | Apartman Yöneticisi | ÖZENGROUP

Kat Mülkieti Kanunu (Tam metin)

Genel Hükümler

Birinci Bölüm

KAT MÜLKİYETİ Ve KAT İRTİFAKI:

Bağlantılar :

Ortaklığın (Şüyuun) Giderilmesi Ve Öncelikle Satınalma (Şuf'a) Hakkı:

Genel Hükümlerin Uygulanması Alanı:

Madde 9 - Kat mülkiyetine veya kat irtifakına ait kütük kaydında veya kat malikleri arasındaki sözleşmede veya yönetim planında veya bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyetinden doğan anlaşmazlıklar, Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlar hükümlerine göre karara bağlanır.

İkinci Bölüm:

Kat Ve Kat İrtifakının Kurulması

Üçüncü Bölüm:

Kat Malikleri Ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları

Altıncı Bölüm

Kat Mülkiyetinin Ve Kat İrtifakının Sona Ermesi

Yedinci Bölüm

Son Hükümler

Kat Mülkiyeti Kanunu

YASA NO : 2814 ve EK MADDELER

23 Haziran 1965 Tarihli Ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun

Madde 1 - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 2 nci maddesinin c bendi değiştirilmiştir.

Madde 2 - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 3 üncü maddesinin 2 nci bendi değiştirilmiştir.

Madde 3 - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 8 nci maddesinin 1 inci fıkrası değiştirilmiştir.

Madde 4 - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12 nci maddesi değiştirilmiştir.

Madde 5 - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 13 üncü maddesi değiştirilmiştir.

Madde 6 - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 14 üncü maddesinin 1 inci ce 5 inci fıkraları değiştirilmiştir.

Madde 7 - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası değiştirilmiş ve bu maddeye bir fıkra eklenmiştir.

Madde 8 - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19 uncu maddesinin 2 inci fıkrası değiştirilmiştir.

Madde 9 - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkrası değiştirilmiştir.

Madde 10 - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 22 nci maddesinin 1 ve 3 ncü fıkraları değiştirilmiştir.

Madde 11 - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 28 nci maddesinin 3 ncü fıkrası değiştirilmiştir.

Madde 12 - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 37 nci maddesi değiştirilmiştir.

Madde 13 - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 40 ncı maddesinin 4 ncü fıkrası değiştirilmiştir.

Madde 14 - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 49 uncu maddesinin 3 ncü ve 4 üncü fıkrası değiştirilmiştir.

(2814 sayılı Kanunun 1 ile 14 üncü maddelerde gösterilen değişiklikler 634 sayılı yasanın metnindeki maddeleri içerisine işlenmiştir.)

Madde 15 - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

Görevli Mahkeme

Ek Madde 1 - (Ek: 13/4/1983-2814/15 md.) Bu Kanunun uygulanma- sından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir.

Kullanma Yerlerinin Boşaltılması

Ek Madde 2 - (Ek: 13/4/1983 - 2814/15 md.) Kat malikleri kurulunca veya bu kurulca yetki verilen yönetici tarafından sözleşmeleri herhangi bir nedenle feshedilen veya sona eren, kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler kendilerine bu görevleri dolayısıyla bir yer tahsis edilmiş ise, bu yerleri onbeş gün içerisinde boşaltmak zorundadırlar.

Bu süre içinde boşaltılmayan yerler yöneticinin veya kat maliklerinden herhangi birinin başvurusu üzerine başkaca tebligata lüzum kalmadan mahalli mülki amirlerin kararı ile bir hafta içinde zabıtaca boşalttırılır. İdare ve yargı organlarına yapılacak başvuru, bu kararların yerine getirilmesini durdurmaz. İlgililerin kanun ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır.

Birden Çok Yapılarda Uygulanacak Özel Hükümler

Ek Madde 3 -(Ek:13/4/1983 - 2814/15 md.) Bir arsa üzerinde birden çok yapının varlığı halinde, bu Kanunda yer alan hükümlerin uygulanmasında aşağıdaki kurallar dikkate alınır:

Kat İrtifakına Geçiş

Ek Madde 4 - (Ek: 13/4/1983 - 2814/15 md.) Beş veya daha fazla kişi tarafından üzerinde bir veya birden çok yapı yaptırılmak amacıyla birlikte bir arsa edinilmiş olması ve pay sahiplerinden en az beşte dördünün kat irtifakına geçiş konusunda aldığı karara uyulmaması halinde, karara uymayan pay sahiplerinin gayrimenkuldeki paylarının iptaline ve bu payların, isteyen diğer pay sahipleri adına tesciline sulh mahkemesi tarafından aşağıdaki şartlarla karar verilir:

23/6/1965 Tarihli Ve 634 Sayılı Ana Kanuna İşlenemeyen Geçici Maddeler:

13/4/1983 tarihli ve 2814 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

Silinmemiş Kat İrtifakı Hakları

Geçici Madde 1 - Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde, bu Kanunun yürürlüğünden önce süresi içinde bitirilmemiş olan yapılara ilişkin kat irtifakları tapu kütüğünden silinmemiş ise, bunlar hakkında da 49 uncu maddenin bu Kanunla değişik hükmü uygunlanır.

Önce Açılmış Davalar

Geçici Madde 2 - 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan uyuşmazlıklar nedeniyle, bu Kanunun yürürlüğünden önce asliye hukuk mahkemelerine açılmış davalar bu mahkemelerce sonuçlandırılır.

Yürürlülük

Madde 16 - Bu kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 13.04.1983 (1) 10/6/1985 tarih ve 3227 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "Yürürlük tarihi" ile ilgili 57 nci madde 66, "Yürütme makamı"ile ilgili 58 inci madde de 67 nci madde olarak, numaralandırılmıştır.

Kanunlar, Mayıs 1992 (Ek - 12)

(2) 5/2/1992 tarih ve 3770 sayılı Kanunun geçici maddesi:

Geçici madde - Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu için adı geçen Yetki Kanunu ile verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

634 Sayılı Kanuna ek ve değişiklik getiren mevzuatın yürürlüğe giriş tarihini gösterir liste Kanun Yürürlük No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi: